การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง ปริญญาตรี ขึ้นไป  ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พยาบาลปริญญา (เฉพาะทาง) 
 • ปฏิบัติงานที่ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิ/สาขา และคุณสมบัติอื่นๆ
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า
  • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล (ยังไม่หมดอายุ)
  • มีใบประกาศนียบัตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป หรือสาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉินหรือสาขาเวชศาสตร์ใต้น้ํา หรือเฉพาะทางอื่นๆตามที่สภาการพยาบาลกําหนด
  • มีประสบการณ์ทํางานด้านการพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  • ไม่จํากัดภูมิลําเนา

 • การรับสมัคร
 • รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
 • ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.egat.co.th/
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!