fbpx

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี การเงิน/บริหารธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้ 31 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี การเงิน/บริหารธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้ 31 พฤษภาคม 2563

ด้วยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและบริหารธุรกิจ

 • เจ้าหน้าที่บัญชี         
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บัญชี
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี

 • ประเภทบุคคลภายนอก
  ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
  ณ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง www.efai.or.th
  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่
  สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ภายในวันที่ 31  พฤษภาคม 2563 (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง)
 • และ สำนักงานจะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ทั้งนี้
  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2794 6053

 • ประเภทบุคคลภายใน
  เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน
  สามารถยื่นขอรับการประเมินคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑ ได้ที่กลุ่มงานบริหารกลาง สำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร ภายใน 31 พฤษภาคม 2563

 

 • หลักฐานประกอบการรับสมัคร (เฉพาะบุคคลภายนอก)
  – ประวัติย่อส่วนบุคคล การศึกษา ผลงาน และประสบการณ์การทำงาน
  – สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ชุด
  – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
  – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
  – หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
  –  หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย
กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
 • สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ภายในวันที่ 31  พฤษภาคม 2563 (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง)
 • https://www.efai.or.th/

 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!