กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 21 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565

 • ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

 • ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ  (สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง)
 • ชื่อตำแหน่งและอัตราที่รับสมัคร

 • หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้วอย่างน้อย 8 ปี ในงานทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กร หรือเทียบเท่างานที่เกี่ยวข้อง หรือผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณา

 • นักวิชาการจัดการความรู้ จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 •  อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รองรับทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ ด้านวิชาการ การจัดการความรู้ หรือการติดตามและประเมินผลไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการนำเสนอ การสรุปประเด็น หรือการเขียนรายงานข้อมูลต่าง ๆ

 • นักวิชาการพัฒนาระบบงาน จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 •  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รองรับทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ ด้านวิชาการ การจัดการความรู้ หรือการติดตามและประเมินผลไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการนำเสนอ การสรุปประเด็น หรือการเขียนรายงานข้อมูลต่าง ๆ

 • การรับสมัครสอบ
 • ดาวน์โหลดใบสมัครงานผ่านทาง https://www.eef.or.th
 • ยื่นใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่ https://bit.ly/3Ro1G5k
 • ตั้งแต่วันที่ 21  กรกฎาคม 2565  ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!