EEC สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา ขึ้นไป

EEC สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา ขึ้นไป

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร: รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานการเงิน
  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 กรกฎาคม 2565
  ความรับผิดชอบหลัก :
  • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล เพื่อนำเสนอในรูปรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน
  • จัดทำประมาณการทางการเงิน (Financial Model, Financial Projection) และการวิเคราะห์การเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • วิเคราะห์โครงสร้างการเงินองค์กร เพื่อจัดทำแผนการเงินระยะยาวขององค์กร (Corporate Finance)
  • ติดตาม สืบค้นข่าวสาร ทั้งข้อมูลตลาดเงิน ตลาดทุน จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิเคราะห์ โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลและคำนวณผลกระทบจากสถานการณ์ทั้งภายใน ภายนอกที่มีต่อองค์กรได้
  • ศึกษาและพัฒนากระบวนการ หรือระบบการทำงานของงานวิเคราะห์การเงิน และงานอื่นๆ ในสายงานการเงินให้มีประสิทธิภาพ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีพื้นฐานทางด้านการวิเคราะห์การเงิน และความเข้าใจทางบัญชี สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility Study) และ/หรือ การจัดทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) ได้
  • มีทักษะความสามารถในการจัดทำข้อมูลผ่าน Excel แบบ Advance และประสบการณ์ในการใช้ข้อมูลจากระบบ SAP เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์การเงิน อย่างน้อย 7 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
  อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร: รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานงบประมาณ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 กรกฎาคม 2565
  ความรับผิดชอบ
  1. ศึกษาและพัฒนากระบวนการทางการงบประมาณ และการบริหารต้นทุนของ สกพอ. และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการงบประมาณ เพื่อเป็นหลักในการจัดทำและบริหารจัดการงบประมาณ และการบริหารต้นทุนของ สกพอ.
  2. บริหารจัดการให้ส่วนงานต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องจัดทำประมาณการรายได้และงบประมาณประจำปีของส่วนงาน และในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา วิเคราะห์งบประมาณที่จัดทำให้มีความสอดคล้องกับแผนงาน วัตถุประสงค์ ความจำเป็นของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการและนโยบายการจัดสรรงบประมาณของ สกพอ.
  3. บริหารจัดการ และควบคุมดูแลให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ โปร่งใส ตรงตามความจำเป็นและวัตถุประสงค์ และสนับสนุนให้ สกพอ. สามารถดำเนินการได้บรรลุผลตามเป้าหมาย
  4. ติดตามรวบรวมรายได้ การใช้จ่ายตามงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงของส่วนงานและของแผนงานต่าง ๆ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ และผลการดำเนินงานในภาพรวมของ สกพอ. จัดทำรายงานและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารต้นทุนของ สกพอ. รวมทั้งเสนอแนะมาตรการทางงบประมาณเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
  5. วิเคราะห์ จัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี และอนุกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. รับผิดชอบต่อแผนการดำเนินงาน งบประมาณ และกำลังคนที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
  7. พัฒนาระบบข้อมูลข้อสนเทศเกี่ยวกับงบประมาณ และต้นทุนรายจ่ายของ สกพอ. เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  คุณสมบัติ
  1. วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ทางการบัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์
  2. มีประสบการณ์ในงานด้านแผนงานและงบประมาณ 10 ปีขึ้นไป
  3. มีความรู้เกี่ยวกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ
  4. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดีมาก
  5. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  6. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทักษะการทำงานเป็นทีม
  อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร: รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักประสานโครงการและแผนบูรณาการ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 กรกฎาคม 2565
  ความรับผิดชอบ
  1. จัดทำข้อเสนอแนวทางการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความเชื่อมโยงกับแผนภาพรวมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนระดับต่างๆ ผลักดันสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  2. ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานระดับพื้นที่ในการวิเคราะห์และจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งต่างๆ และบริหารจัดการการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  3. ติดตามผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ รวมถึงวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเสนอแนะแนวทางแก้ไข รวมถึงจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่องสำคัญของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประเมินผลโครงการที่สำคัญ
  4. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการและงบประมาณแผนบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  5. วิเคราะห์และจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี และอนุกรรมาธิการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. สนับสนุนการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักในการวิเคราะห์ ทบทวน จัดทำ บริหาร กำกับ และติดตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการคลัง การตลาดหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในการจัดทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการทางยุทธศาสตร์ หรือแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ แผนปฏิบัติงาน และการบริหารแผนงานโครงการในระดับยุทธศาสตร์หรือองค์กร หากมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข และด้านสุขภาวะองค์รวม (Wellness)
  4. มีทักษะในการบริหาร กำกับดูแล คิดวิเคราะห์ เขียนโครงการ เขียนเอกสารทางวิชาการ และนำเสนองาน
  5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
  6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากระบวนการทำงานของสำนัก
  7. สามารถจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ Infographic หรือสื่อเชิงสร้างสรรค์
  8. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  9. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน การทำงานเป็นทีม และมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  10. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word Excel PowerPoint) ได้ดีมาก
  11. มีทักษะในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
  อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (นวัตกรรมการเงิน)
  ความรับผิดชอบ
  1. ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทกำหนด รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล และปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคม
  2. วิเคราะห์ วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์กลางการเงินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย (1) ศูนย์กลางการระดมทุนของภูมิภาคอาเซียน (EEC FX Board) (2) ศูนย์กลางธุรกิจและการเงินนานาชาติ (International Business Centre ) และ (3) ศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเงิน ให้เป็นแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคม
  3. วิเคราะห์แนวโน้ม คาดการณ์ธุรกิจการเงิน การลงทุน และโอกาสทางการตลาด วางแผนกลยุทธ์ศูนย์กลางธุรกิจและการเงินของภูมิภาค รวมถึงแนวทางการระดมทุน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเงิน ให้บรรลุตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  4. ติดตาม กำกับ บริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์กลางการเงิน การระดมทุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech)
  5. ชักจูงนักลงทุน สถาบันการเงิน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ และประสานหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ
  6. ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงาน หรือสำนักงานต่างๆ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุน เทคโนโลยีการเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด สถิติ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทำงานโดยรวมอย่างน้อย 10 ปี
  3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ เทคโนโลยี FinTech การวิเคราะห์การเงิน
  4. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เขียนโครงการ เขียนเอกสารทางวิชาการ และนำเสนองานได้ดี
  5. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดีมาก และสามารถจัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารในรูปแบบ Infographic แผนที่ แผนภาพ หรือสื่อสร้างสรรค์อื่นๆ
  6. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และในเวลาที่จำกัดได้ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ว
  7. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่การพัฒนาเกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทักษะการทำงานเป็นทีม
  8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในด้านการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  9. มีทักษะในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษ (อ่าน เขียน พูด ฟัง) อยู่ในระดับดีมาก
  อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (นวัตกรรมการเงิน)
  ความรับผิดชอบ
  1. ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทกำหนด รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล และปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคม
  2. วิเคราะห์ วางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์กลางการเงินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย (1) ศูนย์กลางการระดมทุนของภูมิภาคอาเซียน (EEC FX Board) (2) ศูนย์กลางธุรกิจและการเงินนานาชาติ (International Business Centre ) และ (3) ศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเงิน ให้เป็นแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคม
  3. วิเคราะห์แนวโน้ม คาดการณ์ธุรกิจการเงิน การลงทุน และโอกาสทางการตลาด วางแผนกลยุทธ์ศูนย์กลางธุรกิจและการเงินของภูมิภาค รวมถึงแนวทางการระดมทุน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเงิน ให้บรรลุตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  4. ติดตาม กำกับ บริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์กลางการเงิน การระดมทุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (Fin Tech)
  5. ชักจูงนักลงทุน สถาบันการเงิน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ และประสานหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ
  6. ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงาน หรือสำนักงานต่างๆ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุน เทคโนโลยีการเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด สถิติ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทำงานโดยรวมอย่างน้อย 10 ปี
  3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านตลาดเงิน ตลาดทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ เทคโนโลยี FinTech การวิเคราะห์การเงิน
  4. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เขียนโครงการ เขียนเอกสารทางวิชาการ และนำเสนองานได้ดี
  5. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดีมาก และสามารถจัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารในรูปแบบ Infographic แผนที่ แผนภาพ หรือสื่อสร้างสรรค์อื่นๆ
  6. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และในเวลาที่จำกัดได้ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ว
  7. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่การพัฒนาเกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทักษะการทำงานเป็นทีม
  8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในด้านการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  9. มีทักษะในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษ (อ่าน เขียน พูด ฟัง) อยู่ในระดับดีมาก
  อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (ออกแบบเมืองผังเมือง)
  ความรับผิดชอบ
  1. ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทกำหนด รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผล และปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคม
  2. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในพื้นที่โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงิน สำนักงานใหญ่ภูมิภาค นวัตกรรมการแพทย์ การศึกษา วิจัย-พัฒนา ธุรกิจระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ กีฬาและสันทนาการ และที่อยู่อาศัย เป็นต้น
  3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ
  4. วิเคราะห์ วางแผน และกำกับการออกแบบรายละเอียด สถาปัตยกรรมเมือง (Urban Design) ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องการแนวคิดการพัฒนา นวัตกรรมการพัฒนาเมือง และแผนแม่บทโครงการฯ ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
  5. วิเคราะห์ ติดตาม และกำกับการจัดทำแผนผังการพัฒนาโครงการ ได้แก่ แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค และกำหนดข้อกำหนดการออกแบบ (Design Guideline) ภายในโครงการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม แนวโน้มตลาดและธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ และสนับสนุนธุรกิจเป้าหมายในโครงการ โดยพิจารณากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวางผังเมือง และอาคาร ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
  6. ติดตาม กำกับ ปฏิบัติงาน และช่วยบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
  7. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงาน หรือสำนักงานต่างๆ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  1. วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านโยธา ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารโครงการ กฎหมาย
  2. มีประสบการณ์ทำงานโดยรวมอย่างน้อย 10 ปี
  3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำผังเมือง การออกแบบเมือง หรือบริหาร โครงการพัฒนาเมือง รวมถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์การลงทุน หากมีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรต่างประเทศ หรือทำงานในต่างประเทศมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. หากเป็นสถาปนิกหรือวิศวกร ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีขึ้นไป
  5. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เขียนโครงการ ออกแบบโครงการ ออกแบบแผนผัง เขียนเอกสารทางวิชาการ และนำเสนองานได้ดี
  6. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดีมาก และสามารถจัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารในรูปแบบ Infographic แผนที่ แผนภาพ ทัศนียภาพ หรือสื่อสร้างสรรค์อื่นๆ
  7. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และในเวลาที่จำกัดได้ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเวลาที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ว
  8. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับภาคีเครือข่ายที่การพัฒนาเกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทักษะการทำงานเป็นทีม
  9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาเมือง อาคาร และข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  10. มีทักษะในการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษ (อ่าน เขียน พูด ฟัง) อยู่ในระดับดีมาก
  อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล) อัตรา 1 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (บริหารสัญญาก่อสร้าง) อัตรา 1 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักแผนภาพรวม อัตรา 2 ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ สำนักยุทธศาสตร์และชักชวนนักลงทุน อัตรา 1 ตำแหน่ง
 • รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานเศรษฐกิจมหภาค สำนักยุทธศาสตร์องค์กร อัตรา 1 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่อาวุโส อัตรา 1 ตำแหน่ง

 • สมัครได้ที่ https://www.eeco.or.th/th/job-description/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ วิธีการสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!