สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง ป.ตรี ขึ้นไป

 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 • โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เป็นหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความ
 • สำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยก
 • ระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้ เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็น
 • พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • ภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
 • กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานหลากหลายตำแหน่ง ดังนี้

 • 1.รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์   หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • 2.ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • 3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • 4.รองผู้อำนวยการสำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีหรือการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง

 • 5.รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน 
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การจัดการ

 • 6.ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม
 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร  ธุรกิจการเกษตร เกษตร  บริหารธุรกิจ  และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • 7.ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี/การเงิน
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


 • 9. รองผู้อำนวยการ สำนักแผนภาพรวม
 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การขนส่งและโลจิสติกส์ การผังเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การเงินและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • 10. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักแผนภาพรวม
 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การขนส่งและโลจิสติกส์ การผังเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การเงินและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • 11.เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

 • วิธีการรับสมัครงาน
  ⦁ ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมกับประวัติส่วนตัว (Resume) และเอกสารประกอบการสมัครงานมายัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ชั้น 25 อาคาร กสท. โทรคมนาคม เลขที่ 72 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
  ⦁ สมัครผ่านเว็บไซต์ ⦁ https://www.eeco.or.th เข้าเมนู ข้อมูลข่าวสาร > รับสมัครงาน เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครงานตามขั้นตอน
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!