กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาโท ทุกสาขา / เงินเดือน 19,250 / 1 – 25 พฤษภาคม 2566

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาโท ทุกสาขา / เงินเดือน 19,250 / 1 – 25 พฤษภาคม 2566  • ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (คุณวุฒิปริญญาโท)
  • เงินเดือน : 17,500-19,250 บาท บาท
  • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  • จำนวน : 4 ตำแหน่ง
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

  • รายละเอียดวุฒิ
  • (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • (2) เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้า และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้อง ผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม การประชุมระหว่างประเทศ การเผยแพร่/เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผลการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลมาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการเพื่อพัฒนาความพร้อมทางการค้าของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อการจัดทำการค้าเสรีในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค พหุภาคี และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

  • ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
  • ข้อที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และสารสนเทศการค้า
  • ข้อที่ 2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ)
  • ข้อที่ 3 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แปลและเรียบเรียงบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  • ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://www.dtn.go.th หรือ  https://dtn.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครงาน


กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อกดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!