กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และ ป.โท / เงินเดือน 21,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 10 – 25 มกราคม 2566

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และ ป.โท / เงินเดือน 21,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครตั้งแต่ 10 – 25 มกราคม 2566


 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (คุณวุฒิปริญญาตรี)
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการค้า ผลกระทบของสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า ผลการเจรจาการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าต่างๆ สรุปผลและจัดทำข้อมูลการค้าดังกล่าวในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (คุณวุฒิปริญญาโท)
  เงินเดือน : 21000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้าการเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงาน การประชุม การประชุมระหว่างประเทศ การเผยแพร่/เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผลการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลมาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการเพื่อพัฒนา
  ความพร้อมทางการค้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค พหุภาคี และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
  หรือเกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง : นิติกร (คุณวุฒิปริญญาโท)
  เงินเดือน : 21,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ อาทิ เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา ในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ให้คำปรึกษา แนะนำและปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. จนถึงวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน
 • ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://www.dtn.go.th หรือ  https://dtn.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครงาน


กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อกดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!