กรมการขนส่งทางราง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ / เงินเดือน 17500 – 19250 / ตั้งแต่ 13  มีนาคม – 10 เมษายน 2567


 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

 • ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
  เงินเดือน : 17,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
  (2) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาโยธา ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้อง ได้รับอนุญาตภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 เมษายน 2567
 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เงินเดือน : 17,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  ทางระบบขนส่งทางราง ทางวิศวกรรมขนส่ง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านแผนงานการลงทุนและงบประมาณ ด้านการขนส่ง
  ทางราง และการกำกับการประกอบธุรกิจการขนส่งทางราง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 13  มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทางเว็บไซต์  https://drt.thaijobjob.com/  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!