Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
 • เงินเดือน 19,500 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทางโครงสร้างหรือทางวิศวกรรมเกษตร
  • ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนดในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

 • ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสํารวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 • เงินเดือน 13,010 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในวิชาสาขาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกล โรงงานและสาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
  • กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กําหนดมาแล้วไม่น้อยว่า 7 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกล ตามลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 2 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกลที่กําหนด 2 ปี รวม เป็น 7 ปี) เครื่องจักรกลที่กําหนด

 • การรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ส่วนอํานวยการสํานักงานทาง หลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) เลขที่ 409 หมู่ 3 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
 • จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ ครบถ้วนไปยังสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) 409 หมู่ 3 ตําบลหนองชาก อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 (วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบพนักงานราชการ ระบุตําแหน่งที่ประสงค์จะสมัคร”)
 • ตั้งแต่ วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!