Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 46 อัตรา / ปวส. ป.ตรี. ป.โท / สมัคร 9 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 46 อัตรา / ปวส. ป.ตรี. ป.โท / สมัคร 9 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566

 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
 • อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน: 17,500 – 19,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง

 • ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
 • อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน: 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน: 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน: 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • อัตราว่าง : 20 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน: 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 • อัตราว่าง : 5 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน: 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 • อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน: 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 • ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
 • อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน: 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

 • ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 • อัตราว่าง : 3 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน: 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • อัตราว่าง : 3 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน: 10,840 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน:10,840 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • อัตราว่าง : 4 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน: 10,840 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

 • สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.
 • ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่  1 มีนาคม 2566

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://dpt.thaijobjob.com
 • เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • ตลอด 24ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!