กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 18000 / ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 มกราคม 2566

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 18000 / ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 มกราคม 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิคทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ช่วยวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างแร่ โลหะ โลหะผสม การตรวจสอบสภาพตัวอย่างก่อนการทดสอบ การลงทะเบียนตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบ การจัดทำรายงานผลการทดสอบ การจัดเก็บตัวอย่างที่ทำการทดสอบแล้วอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดเก็บ เบิกจ่าย ตรวจสอบวัสดุวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ โดยการจัดการงานต่าง ๆ เช่น การกลั่นกรองงาน ร่าง โต้ตอบหนังสือ และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียง รายงานการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการรวบรวม สรุปข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมแร่ การดำเนินการขอสิทธิสำรวจและทำเหมืองแร่ คำขอใบอนุญาตแต่งแร่ และคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโม่ บด และย่อยหิน ในระดับที่ยากถึงค่อนข้างยาก ซึ่งต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมีคู่มือ แนวทางปฏิบัติ คำสั่งในบางกรณี และอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบของหัวหน้ากลุ่ม รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://dpim.thaijobjob.com

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!