กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 50000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2565

 • รับสมัคร : พนักงานราชการ

 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล
 • เงินเดือน : 50000 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา :
 • – ปริญญาตรี
 • – ปริญญาโท
 • – ปริญญาเอก

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 • 1. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ สาขาเคมี สาขาวัสดุ หรือทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาวัสดุ
 • 2. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก และมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
 • 3. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง 10 ปี อย่างน้อย 2 ชิ้น
 • 4. มีความรู้ความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา ละสถานที่รับสมัคร
 • รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขานุการกรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ส่งใบสมัคร และสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่  http://www.dpim.go.th/ หัวข้อ “สมัครงาน
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!