กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16500 บาท สมัครตั้งแต่วันนี้ 8 – 29 สิงหาคม 2565

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 •  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มการคลังสำนักงานเลขานุการกรม
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
  •  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มมาตรฐานอาคารสถานกีฬา สำนักงานเลขานุการกรม
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา สำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มมาตรฐานอาคารสถานกีฬา สำนักงานเลขานุการกรม
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
  • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย สำนักการกีฬา จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา การตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dpe. jobthaigov.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Back To Top
error: Content is protected !!