กรมกำลังพลทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช. หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกำลังพลทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช. หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
  • รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย)

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
  • รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย)

 • ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต)จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม ของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย)

 • ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม ของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • ตำแหน่ง ช่างประณีตศิลป์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ(มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ใน ความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • การรับสมัคร 
 • สมัครด้วยตนเอง ณ บริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์กรมกำลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้นใต้ดินในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!