กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือ
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพาณิชยการ หรือ
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างพิมพ์ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ หรือ
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อ จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชีฬาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างพิมพ์ หรือ
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือวุฒิประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทคนิคการ อาชีพการสํานักงาน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ช่างพิมพ์ หรือ
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือวุฒิประกาศนียบัตร ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย ทางบริหารธุรกิจ ช่างพิมพ์

 • การรับสมัคร 
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ส่วนบริหาร สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 มกราคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!