• ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ชื่อตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
 • กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน ได้รับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ดังนี้
 • ม.๓ – ม.๖ ในอัตราเดือนละ 10430  บาท
 •  ปวช. ในอัตราเดือนละ  11280 บาท
 • ปวท. ในอัตราเดือนละ  13010 บาท
 •  ปวส. ในอัตราเดือนละ 13800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • 1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 • 2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 • 3  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • 4 ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ประกาศนียบัตรสาขาคอมพิวเตอร์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 • ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ
 • กลุ่มงาน บริการ
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน ได้รับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ดังนี้
 • ม.๓ – ม.๖ ในอัตราเดือนละ 10430  บาท
 •  ปวช. ในอัตราเดือนละ  11280 บาท
 • ปวท. ในอัตราเดือนละ  13010 บาท
 •  ปวส. ในอัตราเดือนละ 13800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ที่มีหลักสูตร กำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 14 ชั้น 1
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง
 • ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่วันที่  12  ก.ค. – 26 ก.ค. 2567 ในวันและเวลาราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!