กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท สมัครวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท สมัครวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565

 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ **คนพิการ** (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา **คนพิการ** (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชาการ นิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา ตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

 • ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน **คนพิการ** (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน **คนพิการ** (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://doe.jobthaigov.com
 • ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!