กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 81 อัตรา ปวส และ ป.ตรี ทุก สาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 31 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2566

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  หรือสูงกว่า

 • ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 • ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางศึกษาศาสตร์ – เกษตร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา

 • ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • ตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

 • ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน ปวท. 10,840 – 11,930 บาท
  อัตราเงินเดือน ปวท. 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือวุฒิ อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา (ไม่ระบุสาขา) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง ทางไฟฟ้ากําลัง

 • ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  จำนวน 12 อัตรา
  อัตราเงินเดือน ปวท. 10,840 – 11,930 บาท
  อัตราเงินเดือน ปวท. 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือวุฒิอนุปริญญา สาขาวิชา(ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ทางเทคโนโลยี ยานยนต์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางโลหะ

 • ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  จำนวน 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน ปวท. 10,840 – 11,930 บาท
  อัตราเงินเดือน ปวท. 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา

 • ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  จำนวน 55 อัตรา
  อัตราเงินเดือน ปวท. 10,840 – 11,930 บาท
  อัตราเงินเดือน ปวท. 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิอนุปริญญา ทุกสาขาวิชา

 • ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับ ปวส. และ ปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 

 • กำหนดการ และวิธีการรับสมัครสอบ
 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เปิดเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!