กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรอสาขาวิชาการเงินการธนาคาร และ
  • เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ สูงกว่า
 • การสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ด https://doa.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า
 • การสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ด https://doa.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563

พนักงานราชการ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวพ.3)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน  18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
 • การสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 (สวพ.3) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • ตั้งแต่ วันที่ 6 – 14  ตุลาคม 2563

 • ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล (สวศ.)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน  13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกลโลหะ ทางโลหะอุตสาหกรรม ทางช่างเทคนิคการผลิต ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเทคนิคโลหะ ทางช่างโลหะ ทางเครื่องกลเกษตร
 • การสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 (สวพ.3) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • ตั้งแต่ วันที่ 8 – 16 ตุลาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!