Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 33 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 33 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2565 

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เภสัชกร
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 41,500 บาท/เดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 59,680 บาท/เดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 • ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน 8 อัตรา
 • เงินเดือน 41,500 บาท/เดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
  • สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จำนวน 1 อัตรา
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ หรือ
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • จำนวน 19 อัตรา
 • เงินเดือน 40,000 บาท/เดือน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน
  •  สถาบันชีววัตถุ  จำนวน 2 อัตรา
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา
  • สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ หรือ
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 40,000 บาท/เดือน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
  • สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 • การสมัคร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dmsc.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การสมัคร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dmsc.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2565 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!