กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปวช / ปวส / ป.ตรี สมัคร 27 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปวช / ปวส / ป.ตรี สมัคร 27 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2565

 • ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง)
 • ชื่อตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 15750 บาท
 • คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาวิชาที่ กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 12080  บาท
 • คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าใน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาวิชาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 10500 บาท
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสำหรับรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแท็กซี่ 

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ ประสงค์
 • จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน อาคาร 10 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถาม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8888 ต่อ 1250 ในวันและเวลาราชการ
 • โดยรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2565  – 12 กรกฎาคม 2565 และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!