กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 25 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน)

 • หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 • ศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการกำหนด  เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และผลผลิต
 • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ และด้านแผนงาน
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ ๕
 • ดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • อัตราว่าง 1 อัตรา 
 • ค่าตอบแทน 18000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาสถิติ
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์แผนงานงบประมาณ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft office. Internet, SPSS หรือMicrosoft Project
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  25 พฤศจิกายน – 23  ธันวาคม 2565 โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัคร
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองแผนงาน http://planning.dld.go.th/th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงาน”
 • เปิดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2565


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!