Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 11 – 20 กันยายน 2566

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 11 – 20 กันยายน 2566 • ประกาศสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ด้วย สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคล

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 • ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • ติดต่อประสานงาน เร่งรัดติดตามงานต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกรมปศุสัตว์
 • จัดทำเอกสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแผน/โครงการ แผนงาน งบประมาณ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การลงรับ – ส่งหนังสือ และงานบริหารทั่วไป
 • จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป และรายงานการประชุม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมผิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 • สามารถ ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง


 • การรับสมัคร
 • วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://qcontrol.dld.go.th
 • หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือขอ และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร สตส.1 ชั้น 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 • ตั้งแต่วันที่ 11  กันยายน –  20 กันยายน 2566  ในวันและเวลาราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!