เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2567


 • เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2567  จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา (อัพเดท 26 มกราคม 2567 )

 • 25 มกราคม 2567  – พิจารณาร่างประกาศรับสมัคร
 • 16 กุมภาพันธ์ 2567  – ประกาศรับสมัคร
 • 8-29 มีนาคม 2567  – รับสมัคร
 • 5 พฤษภาคม  2567  – สอบ
 • 30 พฤษภาคม 2567  – ประกาศรายชื่อมีสิทธิสัมภาษณ์
 • 15-16  มิถุนายน 2567 – สอบสัมภาษณ์
 • 1 สิงหาคม 2567 – ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน
 • 1 ตุลาคม 2567  – บรรจุและแต่งตั้ง • กำหนดการสอบท้องถิ่นปี 2566
 • สมัครสอบเดือน ก.ค.- ส ค. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เดือน ส.ค.2566
 • สอบภาค ก. ข. เดือน ก.ย. 2566
 • สอบสัมภาษณ์ปลายเดือน ต.ค. 2566
 • ขึ้นบัญชี เดือน พ.ย. 2566
 • เรียกรายงานตัวเดือน พ.ย.- ธ.ค. 2566
 • บรรจุเข้ารับราชการ เดือน ม.ค. 2567 • อัพเดทวัทที่ 25 พ.ค. 2566


 • วันที่ 18 เมษายน 2566 ความคืบหน้า การรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566
 • ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นชำราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้
  หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
  ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
  ณ สถานที่บิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา
  ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นชำราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน
  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ • อัพเดทวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 • อัพเดทข่าวสอบสอบท้องถิ่น ในวันที่ 1 ก.ค 2565
 • ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา

 • มติ ก.ถ. แก้ไขการสอบภาค ก ท้องถิ่น/ยกเลิกเงินเนติบัณฑิต

 • ก กลาง อบต.ปลดล็อคการโอนย้ายสายบริหาร ไปได้หลายคนทำยังไง/คืบหน้าบรรจุข้าราชการโควิด/มติเปิดสอบแข่งขันข้าราชการใหม่อีก 24 ตำแหน่ง/

 • ขอใช้บัญชีไม่ได้คนรับโอนย้ายได้หรือไม่เมื่อหมดบัญชีแล้ว ฯลฯ

 • รวมทังสิ้น 24 ตำแหน่ง 
 • เจ้าพนักงานการเกษตร
 • เจ้าพนักงานสวนสาธารณปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน
 • นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 • นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน
 • นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 • สถาปนิกปฏิบัติการ
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก วัดผลและประเมินผล
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก จิตวิทยาแนะแนว
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก คหกรรม
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก บรรณารักษ์
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก นาฏศิลป์
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ดนตรีไทย
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ดนตรีสากล
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ประถมศึกษา
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ภาษาจีน
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา
 • ครูผู้ดูแลเด็ก

 • วันที่ 17 มิถุนายน 2565
 • ได้กล่าวถึงรายละเอียดการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบใหม่
 • จาก Facebook  ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ได้แพร่ภาพสด กล่าวว่า

 • เรียกรายงานตัวรอบ 4 สอบแข่งขัน และสายบริหาร
  เรียกบัญชีข้ามเขตได้เมื่อไหร่ / การเปิดเผยข้อมูลบัญชี
  สอบแข่งขันใหม่ ตำแหน่งที่หมดบัญชี ฯลฯ

 • วันที่ 16 มิถุนายน 2565  ปัจจุบันมีอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานตำแหน่งว่าเข้ามา
 • และยังมีตำแหน่งที่ว่าง ที่ยังไม่มีการเปิดสอบในรอบที่ผ่านมา และตำแหน่งที่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หากรวมตำแหน่งที่ยังว่าง แบ่งได้ดังนี้

 • 1. ประเภทวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 111 อัตรา
 • 2. ประเภททั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 988 อัตรา
 • 3. ประเภทครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ตำแหน่ง 709 อัตรา

 • รวมทังสิ้น 24 ตำแหน่ง จำนวน  1,808 อัตรา

 • เจ้าพนักงานการเกษตร
 • เจ้าพนักงานสวนสาธารณปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน
 • นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 • นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน
 • นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 • สถาปนิกปฏิบัติการ
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก วัดผลและประเมินผล
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก จิตวิทยาแนะแนว
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก คหกรรม
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก บรรณารักษ์
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก นาฏศิลป์
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ดนตรีไทย
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ดนตรีสากล
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ประถมศึกษา
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ภาษาจีน
 • ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา
 • ครูผู้ดูแลเด็ก


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Back To Top
error: Content is protected !!