fbpx

สอบท้องถิ่น 2564 เลื่อนสอบจากวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สอบท้องถิ่น 2564 เลื่อนสอบจากวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2564

 

 • ด่วน!! เลื่อนสอบท้องถิ่นปี 2564 จากวันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64
 • คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ได้มีประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ดังนี้
 • เลื่อนวันสอบจากวันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64
 • กำหนดวันประกาศเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 20 ก.ค. 64

 


 • คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดให้มีการสอบในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
 • สำหรับเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะมีการประกาศภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

 

 

 


 
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พศ. 2564 ดังนี้
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 9  – 31  มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 9 เมษายน 2564
 • ประกาศกำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ  20 เมษายน 2564
 • https://www.dlaapplicant2564.com/

เช็คตำแหน่งได้ที่นี้ 

 • http://www.dlaapplicant2564.com หรือ กดตรงปุ๋ม กดตรงนี้ ด้านล่าง

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และที่มา ต่อ

สมัครได้ที่ https://www.dlaapplicant2564.com/

 ภาคเหนือเขต 1


 ภาคเหนือเขต 2


ภาคกลางเขต 1


ภาคกลางเขต 2


ภาคกลางเขต 3


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3


ภาคใต้ เขต 1


ภาคใต้ เขต 2


บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ


หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

เช็คตำแหน่งได้ที่นี้ 

 

  • ข้อมูลจาก ท่าน ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ได้โพส facebook ว่า
 • ข้อมูลจาก ผชช.ชนินทร์…
 • สวัสดี ครับ วันนี้ 28 พ.ค. 63 ได้มีการประชุม กจ. ก.ท. และ ก.อบต.
 • ซึ่งมีเรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย
 • 1.การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารของ อปท. กรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา (หมดบัญชี) โดย ก.กลาง ได้เห็นชอบ ดังนี้
  1.1 ก.จ. ก.ท   ให้มีการประกาศรับสมัครสรรหาในช่วงเดือน ก.ค. 63
  1.2 ระหว่างการประกาศรับสมัครสรรหาให้มีการปลดล็อค ให้ อปท. ที่รายงานตำแหน่งว่าง ให้ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. สรรหาและไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา (หมดบัญชี) แต่ยังไม่มีผู้ใดไปแต่งตั้งสามารถดำเนินการสรรหาโดยการรับโอน หรือย้าย จากข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน อปท.ประเภทเดียวกัน และดำรงตำแหน่งในประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันได้ ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 63
  1.3 เมื่อมีการโอนหรือย้ายผู้ใดไปดำรงตำแหน่งที่ปลดล็อค ตาม 1.2 ตำแหน่งว่าง (ที่เกิดจากคนเดิมโอนหรือย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปลดล็อค จะถูกล็อคแทน) อปท. และ ก.จังหวัด ที่ให้โอนหรือย้าย จะต้องรายงานตำแหน่งว่างดังกล่าวให้ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เพื่อสรรหา และจะต้องจัดทำทะเบียนและหมายเหตุในแผนอัตรากำลังว่า “อยู่ในระหว่างการสรรหาของ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.)
 • 2. การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้เห็นชอบให้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีการประกาศใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63
 • 3. ประกาศ เรื่องเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้เห็นชอบกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซ้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
 • 4. การออกคำสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการกรณีศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย โดย ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณา เห็นว่ากรณีดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การล้มละลายมีผลตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษา ดังนั้น ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย จึงขาดคุณสมบัติทั่วไปในการเป็นข้าราชการตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษา
 • 5. ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฯ โดย ก.จ. ได้เห็นชอบแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดชื่อส่วนราชการ และการกำหนดส่วนราชการที่จะเป็นต้องมี (ส่วนราชการหลัก) โดยกำหนดส่วนราชการหลัก 9 ส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสาธารณสุข และกองการเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่อาจจัดตั้งอีกจำนวน 16 กอง
  สำหรับ ก.ท. และ ก.อบต. จะได้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป
  ขอให้ทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือและประกาศที่จะมีการแจ้งในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งมีกรอบเวลาที่จะต้องดำเนินการ และมีรายละเอียดในการดำเนินการมากพอสมควร หากได้มีการแจ้งหนังสือหรือประกาศในเรื่องต่างๆ แล้ว ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นกันทางช่องทางนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย ครับ

 • ที่มา
 • ข้อมูลจาก ผชช.ชนินทร์…สวัสดี ครับ วันนี้ 28 พ.ค. 63 ได้มีการประชุม กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ซึ่งมีเรื่องที่สำคัญ…

  Posted by ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล on Thursday, May 28, 2020

 • เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งว่าง 12,779 ตำแหน่ง แต่สอบผ่านเพียง 5,344 คน

 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  – เริ่มมีการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกจังหวัด
    และส่งข้อมูล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งว่าง 12,779 ตำแหน่ง แต่สอบผ่านเพียง 5,344 คน

รายงานการประชุมร่วม 3 ก และ ก.ท.กลาง ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พอสรุป ได้ดังนี้

1.รายงานการสรรหาตำแหน่งสายบริหารและอำนวยการท้องถิ่น
ตำแหน่งว่าง 12,779 ตำแหน่ง สอบผ่าน 5,344 คน ประมาณ 22 เปอร์เซนต์
ก กลาง จะดำเนินการดังนี้
-เรียกบรรจุรอบแรกเต็มตามจำนวนตำแหน่งว่าง ทุกตำแหน่ง (อบต/เทศบาล/อบจ.)
-หากตำแหน่งที่สอบผ่าน ยังไม่พอกับตำแหน่งว่างที่ อปท.ต้องการ ก กลาง จะทำการเปิดสอบใหม่ หลังจากเรียกบรรจุเรียบร้อยแล้ว
-ระหว่างขึ้นบัญชี สามารถรับโอนข้าราชการท้องถิ่นประเภทอื่นได้ (60 วันหลังหรือก่อนตำแหน่งว่างกรณีเกษียณ) สามารถรับโอนได้ เช่นปลัดเทศบาลระดับสูง สามารถโอนไปเป็นปลัด อบจ.ได้ เป็นต้น
-หาก ก กลาง เรียกบรรจุคนสอบผ่านแล้ว ก กลาง อาจจะพิจารณาปลดล็อค ให้ย้ายไปตำแหน่งบริหาร/อำนวยการท้องถิ่นที่ว่าง ซึ่งต้องอยู่ในเงื่อนไขประเภท ตำแหน่ง และระดับเดียวกัน เพื่อให้ย้ายกันได้ก่อนประกาศสอบคัดเลือกอีกรอบ
2. การออกหลักเกณฑ์บัญชีเทียบโอนข้าราชอื่นเป็นข้าราชการท้องถิ่น
-ที่ประชุมให้ ฝ่ายเลขานุการ สถ. กลับไปทบทวนใหม่ และรายงานไปยัง กถ.
-ข้อเสนอพวกเรา
1)ไม่ควรรับโอนตำแหน่งปลัดเทศบาล ทุกระดับ เพราะไม่ต้องให้คนจากหน่วยงานอื่นมานั่งกินหัว
2)กรณี กำหนดลักษณะงาน ควรครบทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น ด้านแผนงาน ด้านบริหารงาน ด้านบริหารบุคคล ด้านทรัพยากรและงบประมาณ ไม่ควรกำหนดงานที่คล้ายคลึงหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
สรุป ที่ประชุมให้ ไปทบทวนและนำข้อเสนอและข้อสังเกตุ ในที่ประชุม ก กลาง ไปพิจารณา แล้วเสนอใหม่อีกครั้ง
3.เปลี่ยนแปลงอนุกรรมการสรรหาสายบริหาร อำนวยการ เปลี่ยนอนุกรรมการจากชุดเดิม เป็น ดังนี้

 • ประธานอนุกรรมการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก กลาง ที่ 3 ก กลางเลือกมา 1 คน เป็นประธานกรรมการ
  -รองประธาน คือ อสถ.
  -กรรมการจากผู้ทรงฯ ก ละ 2 คน
  -กรรมการจากผู้แทนนายก ก ละ 1 คน
  -กรรมการจากผู้แทนปลัด ก ละ 1 คน
  -ผู้แทน กพ.
  -ผู้แทน กคศ.
  -เลขานุการ ก เป็น กรรมการและเลขานุการ
  -ผู้ช่วยเลขาให้ อสถ.แต่งตั้ง
  สรุป แค่นี้ ยังมีอีก 4 วาระจะรายงานให้ทราบในภายหลัง นะครับ

 

 • ป.ศักดิพงศ์ /ป.สุนทร / ป.คนองพล
  ผู้แทนปลัด ก.ท.
  27 กพ.2563

 ที่มา  ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล

รายงานการประชุมร่วม 3 ก และ ก.ท.กลาง ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563พอสรุป ได้ดังนี้…

Posted by ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล on Thursday, February 27, 2020

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!