กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งเงินเดือนที่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • ตำแหน่งว่างครั้งแรก
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งนิติกร
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 •  เงินเดือน 11,500 บาท
 •  ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตร
  ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

 • วัน เวลา สถานที่สมัคร
 • ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถสมัครได้ทำงอินเตอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้
 • เปิดเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!