fbpx

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 55 อัตรา ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ 28 พฤษภาคมถึง 11 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 55 อัตรา ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ 28 พฤษภาคมถึง 11 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
  จำนวน 5 อัตรา
  เงินเดือน  18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา ทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  จำนวน 15 อัตรา
  เงินเดือน  18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวน 6 อัตรา
  เงินเดือน  18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
  จำนวน 6 อัตรา
  เงินเดือน  18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน  18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน ฟังเทศน์ศาสตร์การพัฒนา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน  18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน ฟังเทศน์ศาสตร์การพัฒนา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  จำนวน 5 อัตรา
  เงินเดือน  18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  จำนวน 7 อัตรา
  เงินเดือน  19,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
  จำนวน 6 อัตรา
  เงินเดือน  13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง ช่างฟฟ้า
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน  13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง ช่างโยธา
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน  13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://ddc.thaijobjob.com/
  ตั้งแต่ 28 พฤษภาคมถึง 11 มิถุนายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ
 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://ddc.thaijobjob.com/
  [ตั้งแต่ 28 พฤษภาคมถึง 11 มิถุนายน 2563]

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!