กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2565 

 • ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  • สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  • สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศษฐศาสตร์สาธารณสุข
  • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล

 • ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 12 อัตรา
 • เงินเดือน 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตhttp://ddc.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!