กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและข้าราชการ / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา  / สมัคร 8 – 28 มีนาคม 2567


 • ตำหแน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ข้าราชการ
 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า
 • เปิดรับสมัคร 8 มีนาคม 2567 – 28 มีนาคม 2567

 • พนักงงานราชการ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
  เงินเดือน : 10,430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
  1. ร่วมในการจัดประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
  2. ร่วมดำเนินงานวิจัย เช่น จัดเตรียมอุปกรณ์ สำรวจพื้นที่ รวมถึงรวบรวมข้อมูลงานวิจัย และเก็บตัวอย่าง
  3. ดูแลรักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ
  4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
  (1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานรับ – ส่งหนังสือราชการ
  (2) ดำเนินงานพิมพ์เอกสาร งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
  (3) ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนเอกสาร
  (4) ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน – ภายนอก
  (5) จัดทำบัญชีคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
  (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  เงินเดือน : 21,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
  เงินเดือน : 21,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาชีวเคมี สาขาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 • เปิดรับสมัคร 8 มีนาคม 2567 – 28 มีนาคม 2567
 • เว็บไซต์ : http://dcce.thaijobjob.comกดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!