องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 20,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 20,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รองรับ
  •  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในระดับที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีเพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูลในการนำเสนอหน่วยงานต่างๆ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนทักษะด้านการเจรจา การนำเสนอผลงาน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • 1. ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับระดับชาติ และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนานาชาติด้านการท่องเที่ยว
 • 2. จัดทำและบริหารโครงการเพื่อดำเนินกิจกรรมในการบริหารความสัมพันธ์กับภาคีเครือเครือข่ายในระดับชาติและระดับสากล
 • 3. จัดเตรียมพิธีการ การต้อนรับแขกต่างประเทศ การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การประสานงาน และการแปลภาษาให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
 • 4. เข้าร่วมการประชุม การเจรจาความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีภายใต้กรอบความร่วมมือตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อนำโอกาสในการยกระดับงาน อพท. สู่สากล
 • 5. การเผยแพร่ภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ
 • 6. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ สรุปการประชุม สังเคราะห์องค์ความรู้ รวมถึงเสนอผลงานต่างๆ ขององค์การในเวทีการประกวดรางวัลด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ในระดับสากล
 • 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 • การรับสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถส่งอีเมลแนะนำตนเอง พร้อมกับประวัติ (Resume) ผลการศึกษา (Transcript) และคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ TOEIC, TOEFL, ILETS มายังอีเมล: [email protected]
 • ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565
 • หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อเบอร์โทร 096-413-7247
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้Booking.comทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!