ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี  หลายอัตรา /หลายตำแหน่ง/ เงินเดือน 30000  / สมัครสมัคร บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2566

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี  หลายอัตรา /หลายตำแหน่ง/ เงินเดือน 30000  / สมัครสมัคร บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • 1. ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  เรื่อง รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
  ส่วนกำกับดูแลกิจการที่ดี (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 2 อัตรา

 

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนกำกับดูแลกิจการที่ดี (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 2 อัตรา
 • มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืน แผนและกลยุทธ์ หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาททั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส.

 

 • สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566
 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม๒๕๕๐ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
 • สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ“สมัครงาน”
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2220
 • รายละเอียด  https://www.dad.co.th/career-detail.php?p=5763

 • 2. ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  เรื่อง รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
  ส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา

 

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
 • มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการการจัดการความรู้ การจัดการนวัตกรรม การประเมินผลEnablers หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
 •  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 17,000 บาททั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส.

 

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566
 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
 • สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ“สมัครงาน”
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2220
 • รายละเอียด  https://www.dad.co.th/career-detail.php?p=5746

 • 3. ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  เรื่อง รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญการ
  ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา

 

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชา ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหรือออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 8 ปี
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 30,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส

 

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2566
 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม๒๕๕๐ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
 • สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ
  “สมัครงาน”
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2220
 • รายละเอียด  https://www.dad.co.th/career-detail.php?p=5743


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!