fbpx

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 30 อัตรา ป.ตรี หลายสาขาวิชา สมัคร 17 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 30 อัตรา ป.ตรี หลายสาขาวิชา เปิดรับสมัคร 17 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
 • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 30 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  1. สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
  2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
  3. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  5. สาขาวิชารัฐศาสตร์
  6. สาขาวิชานิติศาสตร์
  7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  8. สาขาวิชาการบัญชี
  9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  10. สาขาวิชาการจัดการ
  11. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  14. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  16. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  17. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
  18. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  19. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ.
  ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขัน
  เพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์)

 • เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • ทางอินเตอร์เน็ต http://job.customs.go.th/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • ทางอินเตอร์เน็ต http://job.customs.go.th/

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!