มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สมัคร บัดนี้ – 30 เมษายน 2567


  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม


  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.crru.ac.th
  • หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ ๓ วิธี ดังนี้
  • สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ส่งถึง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ ๘๐ หมู่ ๔ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ (วงเล็บมุมซองสมัครงาน) ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2567 ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
  • สมัครทางอีเมลล์ ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ส่งถึง อีเมลล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๒๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๙
  • สมัครด้วยตนเองโดยยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.30  น. ในวันทำการ


  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!