สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน
 • จำนวน 2 อัตรา
  • สังกัดสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 1 อัตรา
  • สำนักงานภาคกลางและตะวันตก 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล
 • จำนวน 1 อัตรา
  • สังกัดสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล
 • จำนวน 1 อัตรา
  • สังกัดสำนักบ้านมั่นคง และที่ดิน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • จำนวน 1 อัตรา
  • สังกัดสำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
  • สังกัดสำนักผู้อำนวยการ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์)
 • จำนวน 1 อัตรา
  • สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การรับสมัคร
 • ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] 
 • ตั้งแต่วันที่ 13-23 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ใบสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!