• ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
 • ค่าตอบแทน 13800 บาทต่อเดือน

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางบัญชีพณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 • การรับสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทั่วไป
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย
 • เลขที่ 843 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 จนถึงวันที่ 3  มิถุนายน 2567 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 –  12.00 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!