กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่ 20 – 26 ตุลาคม 2564

 • ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
 • ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญท้องถและวิสาหกิจชุมชน
 • จํานวน 5 อัตรา

 • คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
 • คุณสมบัติทั่วไป
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี
 • เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑล หรือจังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 •  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะช่วยในการอำนวยการด้านการตลาด ออนไลน์ สามารถใช้งาน Application ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาด การประชาสัมพันธ์และบริการต่าง ๆ
 • ในระบบ Internet เช่น Webboard YouTube, Facebook Ermal เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี ๗) มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ในด้านงานตลาด สามารถเขียน Content เพื่อสนับสนุน เนื้อหาของผณฑ์ที่ต้องการนำเสนอได้
 • มีอัธยาศัย ทัศนคติ และความประพฤติเหมาะสมในการเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 • โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดการรับสมัคร

 • การรับสมัครคัดเลือก และเงื่อนไขการรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครทาง
 • เว็บไซต์สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน https://cap.cdd.go.th/ และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง
 • ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 นถึง 16.30 น
 • ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น G แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • โดยผู้สมัคร จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084-5935029

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!