Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานบริษัทงานบริษัท 2566งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ / ตั้งแต่บัดนี้ – 27 กันยายน 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ / ตั้งแต่บัดนี้ – 27 กันยายน 2566


 • การบินไทยสายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจพร้อมต้อนรับ“คุณ” เพื่อร่วมเป็นพลังในการให้บริการระดับโลก
 • ด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทยเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลกโดยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 • มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กับความภาคภูมิใจในสายการบินแห่งชาติและอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน
 • การบินไทยเปิดรับสมัครหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมก้าวเดินไปกับเราใน

 • FINANCE ANALYST 3
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  คุณสมบัติทั่วไป
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ปี ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี เศรษศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ Microsoft Office : Word, Excel, Power point และ E-mail ได้เป็นอย่างดี
  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนและเขียนได้ดี
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ [email protected] หรือ โทร 025451416

 

 • FINANCE ANALYST 4
  คุณสมบัติทั่วไป
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  วุฒิการศึกษาสาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  กรณีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  กรณีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ MS Office : Word, Excel, Power Point และ E-mail ได้เป็นอย่างดี
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  6 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ [email protected]  หรือ โทร 025451416

 

 • SENIOR PROGRAMMER ANALYST
  คุณสมบัติทั่วไป
  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว โดยต้องมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีทักษะในการใช้งานเครื่อง Personal Computer และการใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ [email protected] หรือ โทร 025451416

 

 • SUPERVISOR
  คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
  มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) อย่างน้อย 400 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) อย่างน้อย 40 คะแนน
  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 ถึงเวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ [email protected] หรือ โทร 025451416

 

 • ENGINEER 3
  คุณสมบัติทั่วไป
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล หรือไฟฟ้า หรืออุตสาหกรรม
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office
  มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
  คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
  มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง หรือระบบ CMMS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนหรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  หากกมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  หากสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (SHIFT WORK) ได้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ [email protected] หรือ โทร 025451416

 

 • PLANNING COORDINATOR 3
  คุณสมบัติทั่วไป
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) อย่างน้อย 59 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
  มีทักษะการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงเวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ [email protected] หรือ โทร 025451416

 

 • TEAM LEAD OF INFLIGHT PRODUCTION & SERVICE
  คุณสมบัติทั่วไป
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่บริษัทมีประกาศรับสมัคร
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา หรือหากสำเร็จในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานด้านการปฏิบัติการ (Operation) สายงานธุรกิจการบินอย่างน้อย 5 ปี นับถึงวันที่บริษัทมีประกาศรับสมัคร
  มีผลการทดสอบศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ THAI-TEP ตั้งแต่ 59 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป
 • ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ [email protected] หรือ โทร 025451315 หรือ 025452647

 

 • SALES PROMOTER
  คุณสมบัติทั่วไป
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ MS Office : Word, Excel และ PowerPoint
  มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน ได้ดี
  มีประสบการณ์ทางด้านการขายไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ [email protected] หรือ โทร 025451416

 

 

 • ACCOUNTING OFFICER 4
  คุณสมบัติทั่วไป
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษารับรอง สาขาบัญชี การเงิน
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office Word, Excel, Access และ PowerPoint
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยสามารถสื่อสารและโต้ตอบได้เป็นอย่างดี
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 16.30 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ [email protected] หรือ โทร 025451416

 

 • ACCOUNTING OFFICER 5
  คุณสมบัติทั่วไป
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษารับรอง สาขาบัญชี
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office และระบบหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่งาน
  มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดี
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 16.30 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ [email protected] หรือ โทร 025451416

 • การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link  https://career.thaiairways.com/career/ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!