สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งครูผู้ช่วย 7 อัตรา

 • สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (เครื่องสาย-ซอ) ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
  • ทางดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
  • ทางดุริยางคศิลป์
  • ทางดุริยางค์ไทย
  • ทางดุริยางคศิลป์ไทย
  • ทางดนตรีไทย
  • ทางดนตรีศึกษา
  • ทางดนตรี

 • สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
  • ทางดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
  • ทางดุริยางคศิลป์
  • ทางดุริยางค์ไทย
  • ทางดุริยางคศิลป์ไทย
  • ทางดนตรีไทย
  • ทางดนตรีศึกษา
  • ทางดนตรี

 • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่, วิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
  • ทางนาฏศิลป์ไทยศึกษา
  • ทางนาฏศิลป์
  • ทางนาฏศิลป์ไทย
  • ทางนาฏยศิลป์ไทย
  • ทางศิลปะการแสดง
  • ทางวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

 • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์) ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
  • ทางนาฏศิลป์ไทยศึกษา
  • ทางนาฏศิลป์
  • ทางนาฏศิลป์ไทย
  • ทางนาฏยศิลป์ไทย
  • ทางศิลปะการแสดง
  • ทางวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

 • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
  • ทางนาฏศิลป์ไทยศึกษา
  • ทางนาฏศิลป์
  • ทางนาฏศิลป์ไทย
  • ทางนาฏยศิลป์ไทย
  • ทางศิลปะการแสดง
  • ทางวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

 • ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 อัตรา

 • สาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี และ วิทยาลัยนาฏศิลป สุโขทัย
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาภาษา วรรณคดี ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
  • ทางการสอนภาษาไทย
  • ทางภาษาไทย

 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนาฏศิลป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ปริญญาเอก ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางหลักสูตรและการสอน

 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ปริญญาโทในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางหลักสูตรและการสอน

 • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศิลปศึกษา และ วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
  • ทางการแนะแนว
  • ทางจิตวิทยาและการแนะแนว
  • ทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  • ทางจิตวิทยาการศึกษา

 • สาขาวิชาวิจัยและ วัดผลการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลป สุโขทัย
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
  • ทางการวิจัย
  • ทางการวิจัยการศึกษา
  • ทางวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
  • ทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  • ทางการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
  • ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยช่างศิลป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
  • ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  • ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย
  • ทางการออกแบบสื่อดิจิทัล
  • ทางคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ

 • สาขาวิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
  • ทางศิลปศึกษา
  • ทางศิลปกรรม
  • ทางทัศนศิลป์

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย วิทยาลัยช่างศิลป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
  • ทางสถาปัตยกรรม
  • ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ทางสถาปัตยกรรมไทย
  • ทางภูมิสถาปัตยกรรม

 • สาขาวิชาภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
  • ทางภาพพิมพ์
  • ทางทัศนศิลป์

 • สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
  • ทางดนตรีคีตศิลป์ไทย
  • ทางดุริยางค์ไทย
  • ทางดุริยางคศิลป์
  • ทางดุริยางคศิลป์ไทย
  • ทางมานุษยดุริยางควิทยา
  • ทางดนตรีไทย

 • สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (ปี่พาทย์-ฆ้องวงใหญ่) คณะศิลปศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม หรือสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
  • ทางดนตรีไทย
  • ทางดนตรีคีตศิลป์ไทย
  • ทางดุริยางค์ไทย
  • ทางดุริยางคศิลป์ไทย
  • ทางดุริยางคศาสตร์ไทย
  • ทางมานุษยดุริยางควิทยา
  • ทางวัฒนธรรมศึกษา

 • สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (ปี่พาทย์-ระนาดทุ้ม) วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม หรือสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
  • ทางดนตรีไทย
  • ทางดนตรีคีตศิลป์ไทย
  • ทางดุริยางค์ไทย
  • ทางดุริยางคศิลป์ไทย
  • ทางดุริยางคศาสตร์ไทย
  • ทางมานุษยดุริยางควิทยา
  • ทางวัฒนธรรมศึกษา

 • สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (เครื่องสาย-จะเข้) วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม หรือสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
  • ทางดนตรีไทย
  • ทางดนตรีคีตศิลป์ไทย
  • ทางดุริยางค์ไทย
  • ทางดุริยางคศิลป์ไทย
  • ทางดุริยางคศาสตร์ไทย
  • ทางมานุษยดุริยางควิทยา
  • ทางวัฒนธรรมศึกษา

 • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ละครพระ) วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ และ วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง และ วิทยาลัยนาฏศิลป ร้อยเอ็ด และ วิทยาลัยนาฏศิลป ลพบุรี
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
  • ทางนาฏศิลป์ไทยศึกษา
  • ทางนาฏยศิลป์
  • ทางนาฏศิลป์
  • ทางนาฏศิลป์ไทย
  • ทางศิลปะการแสดง
  • ทางวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

 • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์ และ วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ และ วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง และ วิทยาลัยนาฏศิลป สุโขทัย
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
  • ทางนาฏศิลป์ไทยศึกษา
  • ทางนาฏยศิลป์
  • ทางนาฏศิลป์
  • ทางนาฏศิลป์ไทย
  • ทางศิลปะการแสดง
  • ทางวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

 • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์) คณะศิลปนาฏ ดุริยางค์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
  • ทางนาฏศิลป์ไทยศึกษา
  • ทางนาฏยศิลป์
  • ทางนาฏศิลป์
  • ทางนาฏศิลป์ไทย
  • ทางศิลปะการแสดง
  • ทางวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
  • ทางสังคม
  • ทางสังคมศึกษา
  • ทางการสอนสังคม
  • ทางสังคมวิทยา – ทางรัฐศาสตร์
  • ทางรัฐประศาสนศาสตร์

 • สาขาวิชาดนตรีสากล (กีตาร์) วิทยาลัยนาฏศิลป พัทลุง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
  • ทางดนตรีคีตศิลป์สากล
  • ทางมานุษยดุริยางคสากล
  • ทางดุริยางค์สากล
  • ทางดุริยางคศิลป์สากล
  • ทางดุริยางค์ศาสตร์
  • ทางดนตรี
  • ทางดนตรีสากล
  • ทางดนตรีวิทยา
  • ทางดนตรีศึกษา
  • ทางดนตรีตะวันตก

 • การรับสมัคร 
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://bpi.jobthaigov.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!