ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM เปิดรับสมัครพนักงาน ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (คลิกดูรายละเอียด)

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM เปิดรับสมัครพนักงาน ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / หลายตำแหน่ง


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ประจำสถานี
 • ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
  ออกตั๋วโดยสาร/เที่ยวโดยสารและรับชำระค่าโดยสาร
  ให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ รวมทั้งดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า
  ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบริการสถานีและสถานที่สำคัญในแนวรถไฟฟ้า
 • คุณสมบัติ/Job Specification
  อายุ 22-30 ปี
  ชาย สูงระหว่าง 165 – 180 เซนติเมตร
  หญิง สูงระหว่าง 160 – 180 เซนติเมตร
  ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว
  จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  มนุษยสัมพันธ์ดี มีกริยา วาจา และมารยาทสุภาพ
  บุคลิกภาพดี กระตือรือร้นและมีความอดทนในงานให้บริการ
  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง
  ปฏิบัติงานหมุนเวียนกะได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
  มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป (Part Time / Full Time)
  โอกาสสมัครเข้าอบรมหลักสูตรโอนย้ายเพื่อไปปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า เจ้าหน้าที่สื่อสารและรักษาความปลอดภัย (ประจำศูนย์ควบคุมการเดินรถ)

 • ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 1)
 • ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
  ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ของระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ
  ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง
  สนับสนุนการดำเนินงานระบบจัดการคุณภาพ ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน
  บันทึกข้อมูลและประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องครบถ้วน
 • คุณสมบัติ/Job Specification
  เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
  วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง
  ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
  มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
  มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  สามารถทำงานเป็นกะได้
  สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 • เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานส่วนกลาง
 • ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
  พัฒนา และทดสอบระบบสารสนเทศ (System, Program, Data Warehouse, Business Intelligence)
  พัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรมสำหรับใช้งาน) ตาม requirement รวมถึงทดสอบการทำงานของระบบตาม function การทำงานที่ระบุตามเอกสาร
  ปรับปรุงและแก้ไขระบบที่ได้พัฒนาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้งานภายในองค์กร เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการทางธุรกิจ หรือตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน
  สนับสนุนการทำงานของทุกหน่วยงานภายในบริษัท และความต้องการใช้งานทางธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ/Job Specification
  เพศชาย อายุ 22-30 ปี
  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบด้วยภาษา C#, Net Framework, SQL Server, Java, php/Laravel Framework/mySQL/Script
  มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานเบื้องต้น ด้วยเทคโนโลยี.NET (OOP) หรือภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ (4th GL)
  มีความเข้าใจในการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database)
  ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน
  มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 • เจ้าหน้าที่ ส่วนประกันความปลอดภัย
 • ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
  จัดทำแผนประกันความปลอดภัยของระบบ (System Assurance Plan) แผนความปลอดภัยของระบบ (System Safety Plan) แผนความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้และความสามารถในการซ่อมบำรุง
  วิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (Reliability) ความพร้อมใช้ (Availability) ความสามารถในการซ่อมบำรุง (Maintainability) และความปลอดภัยของงานระบบ (Safety) โดยใช้หลักการและเทคนิคที่เหมาะสม พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องในบริษัทในการปรับปรุงงานระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
  ประเมินผล (Assessment) การออกแบบงานระบบตามหลักการวิศวกรรมความปลอดภัย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่วิศวกรในการปรับปรุงการออกแบบเพื่อให้ความเสี่ยงของอันตรายอยู่ในระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้
  ชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยงในระบบการเดินรถ จัดทำและทบทวนมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยงในระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ (Hazard Controller) เจ้าของพื้นที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยวิธีทางสถิติ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มทุนของมาตรการเพื่อตัดสินในงานที่เกี่ยวข้อง
  สืบสวนสอบสวนเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
  ตรวจสอบความปลอดภัย (Inspection) และตรวจติดตาม (Audit)
  จัดทำฐานข้อมูลของทะเบียนอันตราย (Hazard Log)
 • คุณสมบัติ/Job Specification
  อายุ 22-30 ปี
  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
  มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
  มีประสบการณ์ด้าน RAMS, System Safety, Safety/ System Engineering, Project Management, Risk Management
  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office : Excel, Word, Power Point
  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
  ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน

 • ช่างเทคนิค ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)
 • ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
  ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ของระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา
  ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) ตามแผนซ่อมบำรุง
  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือคู่มือปฏิบัติงาน
  ดำเนินการบันทึกข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • คุณสมบัติ/Job Specification
  เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
  วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 1 ปี
  มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
  มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูด พอใช้
  มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office
  สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  สามารถทำงานเป็นกะได้
  สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 • นิติกร ส่วนกฎหมาย
  ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
  ดูแลการดำเนินคดีกับบุคคลภายนอกที่กระทำความเสียหายหรือละเมิดบริษัท
  ดูแลเกี่ยวกับการดำเนินคดี การติดต่อประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดี
  ดำเนินการร่าง และตรวจสัญญากับคู่สัญญาของบริษัทเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับคู่สัญญา
  ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางด้านกฎหมายแก่หน่วยงานภายในบริษัท
 • คุณสมบัติ/Job Specification
  อายุ 25-35 ปี
  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย 0 – 3 ปี
  มีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์ และให้ความเห็นทางด้านกฎหมายได้
  มีทักษะในเชิงไกล่เกลี่ยหรือกลยุทธ์ในการไกล่เกลี่ย
  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในระดับดี
  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการสื่อสารและมีความละเอียดรอบคอบ
  ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน

 • ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 2)
 • ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
  ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ของระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ
  ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนงานเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างปกติ
  ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ คำสั่งหรือคู่มือปฏิบัติงาน
  ดำเนินการบันทึกข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องครบถ้วน
  ติดตามการซ่อมบำรุงเพื่อให้เป็นไปตามแผน
 • คุณสมบัติ/Job Specification
  เพศชาย อายุ 24-30 ปี
  วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, เครื่องกล, ไฟฟ้ากำลัง
  มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน
  สามารถอ่านเอกสาร คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ในเบื้องต้น
  มีประสบการณ์ทำงานเอย่างน้อย 3 ปี
  ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 • วิศวกรซ่อมบำรุง ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
  ดูแลรับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์ งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
  ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงหน้างาน (on site) เพื่อให้ระบบพร้อมใช้บริการ และบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
  วิเคราะห์ หาสาเหตุของอุปกรณ์เพื่อแก้ไขและทำการซ่อมบำรุง และให้แนวทางในการซ่อมบำรุงกับช่างเทคนิค
  รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
  ให้บริการด้านวิศวกรรมและ / หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 • คุณสมบัติ/Job Specification
  เพศชาย อายุ 22-35 ปี
  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์
  มีความรู้และความสามารถในการจัดการ ด้านอุปกรณ์ โปรแกรม และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
  มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติพื้นฐาน windows server
  ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  บุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!