กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


 • กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา
 • นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

 •  สำนักงานเขตคลองสามวา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 24 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท นายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกติดตั้งไฮโรลิก) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถอเนกประสงค์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2548 0326 หรือโทร. 5107


 

 • สำนักงานเขตสาทร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2567 ในวันเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205-7
 • สำนักงานเขตบึงกุ่ม เปิดรับสมัครงานดังนี้
 • 1. เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่ 1.อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 อัตราค่าจ้างวันละ 363 บาท 2.อาสาสมัครคนพิการ โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 อัตราค่าจ้างวันละ 363 บาท คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ระหว่างวันที่ 12 – 19 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7422
 • 2. เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนวันละ 480 บาท คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ระหว่างวันที่ 12 – 19 มกราคม 2567
  ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7422

 
 

 • 3. เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ได้แก่
  1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 2. พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7349
 • สำนักงานเขตหลักสี่ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) ตำแหน่งพี่เลี้ยง (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท โดยปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก และเด็กวัยก่อนเข้าเรียน หรือดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้รับการสงเคราะห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สำหรับผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และ มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 5 ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 982 2093 หรือ 095 902 0783 หรือทางเว็บไซต์สำนักงานเขตหลักสี่ หัวข้อ “รับสมัครงาน”

 • สำหรับลูกจ้างชั่วคราวกทม. จะมีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
 • และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามระเบียบ กทม. และข้อบัญญัติ กทม.ฯ ค่ะ ทั้งนี้อัตราเงินรวมจะขึ้นอยู่กับคุณวุฒิในแต่ละตำแหน่งด้วย


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!