กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ/ เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึง 21 กันยายน 2565

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ/ เปิดรับสมัคร 26 สิงหาคม 2565

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์


 • นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.
 • แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

 • สำนักงานเขตราชเทวี
 • เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตราชเทวี จำนวน 4 โรงเรียน ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2354 4217

 • สำนักงานเขตลาดกระบัง
 • เปิดรับสมัครบุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขาเขตลาดกระบัง เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรุงเทพมหานคร อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,500 บาท คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ก.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2326 6288
 • รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ก.ย. 65

 • สำนักงานเขตยานนาวา
 • เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาปีที่ 3 และตำแหน่งอาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 1 อัตรา จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ก.ย. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2295 0929 หรือ 0 2294 2393 ต่อ 6739 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://webportal.bangkok.go.th/yannawa/index

 • สำนักงานเขตสาธร
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ก.ย. 65
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ก.ย. 65
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการ เข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ก.ย. 65

 • กรมการแพทย์
 • ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

 • สำนักงานเขตดุสิต
 • รับสมัครสอบคัดเลือกอาสาสมัคร
  จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร 1 อัตรา นักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) 1 อัตรา อาสาสมัครบ้านหนังสือ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต 1 อัตรา อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็ก 1 อัตรา อาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต 4 อัตรา
  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กันยายน 2565

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร  ต่อกดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!