สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข กทม. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 25 อัตรา
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้ได้รับ
 • ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง เดือนละไม่เกิน 31 วัน

 • พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข
 • จำนวน 24 อัตรา
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้
 • ได้รับค่าตอบแทนวันละ 750.- บาท เดือนละไม่เกิน 31 วัน

 • พนักงานช่วยงานด้านธุรการ
 • จำนวน 43 อัตรา
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบัญชี
 • ได้รับค่าตอบแทนวันละ 750.- บาท เดือนละไม่เกิน 31 วัน

 • การรับสมัคร
 • กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย ชั้น 11 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
 • ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!