ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ ถึง 27 สิงหาคม – 17 กันยายน 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ ถึง 27 สิงหาคม – 17 กันยายน 2564


 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับ
  การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจ ากลุ่มงานตรวจจับและตรวจสอบธุรกรรม สำนักจัดการและ
  ป้องกันการกระทำทุจริต (สปท.) ประจ าปีบัญชี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4-7
 • จำนวน 1 อัตรา

 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานด้านระบบงานบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต Visa Advanced Authorization
  (VAA) and Visa Risk Manager (VRM) รองรับการตรวจจับและตรวจสอบธุรกรรมบัตรเดบิต เพื่อเปนการ
  ปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกคาและธนาคารในการท าธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ กับธนาคาร
  รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจจับและตรวจสอบธุรกรรม 24 ชั่วโมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและปฏิบัติตาม
  ขอก าหนด (Compliance) ของหนวยงานที่ก ากับดูแล เพื่อสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีของธนาคาร
  และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 •  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับ การเงินการธนาคาร สถิติประยุกต์เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  การตลาดดิจิทัล วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://joptopgun.com หรือระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส. http://www.irecruitbaac.com เลือก “สายงานที่สนใจ” พ.ตรวจสอบ ระดับ 4-7
  ส านักจัดการและป้องกันการกระท าทุจริต (สปท.) เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น (สำหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ“สายงานที่สนใจ” เป็นตำแหน่งข้างต้น)
 • ขยายเวลา ถึง 17 กันยายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!