fbpx

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา สมัครตั้งแต่บัดนี้ 15 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรีสาขาบัญชี ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รายละเอียดการรับสมัคร


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


ปฏิบัติงานศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 • ตำแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ระดับ 11-12) จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

 • ตำแหน่ง ผู้บริหารทีม ศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  โทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

 • ตำแหน่ง พนักงานระดับ 8-9 ศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

 • ตำแหน่ง พนักงานระดับ 4-7 ศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 

 • การรับสมัคร
 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.jobtopgun.com หรือเว็บไซต์ธนาคาร www.irecruitbaac.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 ถึง 26 พฤษภาคม 2563

 • ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และพนักงานประชาสัมพันธ์ ปีบัญชี 2563

 • พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 10 อัตรา
  – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรม เครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 • พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4  จำนวน 1 อัตรา
  – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  ด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา การตลาด เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา การตลาดดิจิทัล นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

การรับสมัครการสอบ

 • ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง http://www.irecruitbaac.com
 • ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 • ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 • โดยธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกใน ต าแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

กดเพื่อดูรายละเอียดและช่องทางการเปิดรับสมัคร
 


 • ปฏิบัติงานศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.jobtopgun.com หรือเว็บไซต์ธนาคาร www.irecruitbaac.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 ถึง 26 พฤษภาคม 2563
 • ที่มาการับสมัคร https://www.baac.or.th 

 • ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง http://www.irecruitbaac.com
 • ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 • ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 • โดยธนาคารจะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกใน ตำแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
 • รายละเอียดตำแหน่ง(กดเพื่อดาวน์โหลด)

ปฏิบัติงานศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กดตรงนี้

 

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!