Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานบริษัทงานบริษัท 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานธนาคารหางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 17 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 17 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566


 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1
 • ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา และสถาปนิก ปีบัญชี 2566

 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานสถาปนิก
  เงินเดือน : 15,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)
  2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม งานเทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมผังเมือง มัณฑนศิลป์ ออกแบบภายใน การออกแบบและตกแต่งภายใน การออกแบบและตกแต่ง สถาปัตยกรรมผังเมือง โยธาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานวิศวกรโยธา
  เงินเดือน : 15,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)
  2. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาและการศึกษา เทคโนโลยีโยธา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการก่อสร้าง เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้า
  เงินเดือน : 15,000 บาท
  ประเภท :
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : 1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)
  2. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เทคโนโลยีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตหรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด


 • การรับสมัคร
 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุต าแหน่งที่ต้องการสมัคร “ผู้ช่วยพนักงานวิศวกรไฟฟ้า”หรือ “ผู้ช่วยพนักงานวิศวกรโยธา” หรือ ผู้ช่วยพนักงานสถาปนิก” ได้เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 (วันสุดท้ายปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ขอบเขตเนื้อหาการสอบ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!