ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่บัดนี้ – 4 มีนาคม 2567


 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก
  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งผู้ชำนาญการประเมินราคา ระดับ 10 จำนวน 2 อัตรา
  ประจำสำนักประเมินราคาหลักประกัน (สปล.) และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระบบงานคุณภาพระดับ 12 จำนวน
  1 อัตรา ประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ (สพก.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ผู้ชำนาญการประเมินราคา ระดับ 10
  ปฏิบัติงานด้านการประเมิน งานรับรองราคาหลักประกัน วิเคราะห์หลักประกัน
  ของทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและมีความสลับซับซ้อน ให้สามารถสะท้อนมูลค่าตลาดที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง
  ด้านหลักประกันให้ธนาคาร โดยสอดคล้องกับแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นไปตาม
  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมิน รวมถึงพัฒนาพนักงานที่มีหน้าที่ในการประเมินราคา
  หลักประกัน หรือรับรองราคาหลักประกัน ให้มีความพร้อมในการเข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตผู้ประเมิน
  ตามลำดับชั้น ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมิน และให้คำแนะนำ ปรับปรุง พัฒนา
  หลักเกณฑ์หรือแนวทางการประเมินราคาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ และร่วมวางแผนกลยุทธ์
  ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรอย่างเหมาะสม
 • ผู้เชี่ยวชาญระบบงานคุณภาพ ระดับ 12
  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประเมินผลการดำเนินงานด้านกระบวนการ/การบริหาร
  จัดการองค์กร งานวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการองค์กร งานให้
  คำปรึกษาแนะนำ และส่งเสริมให้ทุกส่วนงานภายในองค์กรนำแนวทางการบริหารจัดการที่ดี (Business
  Excellence Framework) มาใช้ในการเพิ่มผลผลิต (Productivity) และยกระดับผลการดำเนินงานตามระบบ
  ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) รวมถึงเกณฑ์รางวัลรัฐวิสาหกิจ
  ดีเด่น (SOE Awards) เพื่อให้ธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศไทย

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 • ผู้ชำนาญการประเมินราคา ระดับ 10
  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นใดตามที่สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินอิสระไทยกำหนด จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง(ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2567)
  มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 7 ปี(นับถึงวันที่4 มีนาคม 2567)
  ต้องมีประกาศนียบัตร/ใบรับรอง (Certificate) ที่รับรองโดยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่แสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ และปัจจุบันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ถูกถอดถอนหรือหมดอายุ
  มีความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์การประเมินหลักประกัน และการใช้
  เครื่องมือในการวิเคราะห์การประเมินราคาหลักประกัน

 

 • ผู้เชี่ยวชาญระบบงานคุณภาพ ระดับ 12
  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้านบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม/ทั่วไป เศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ
  สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่4 มีนาคม 2567) มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ(SE-AM) หรือระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ชาติ (TQA) หรือระบบประเมิน
  คุณภาพอื่น ๆ อาทิ ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
  การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี (นับถึงวันที่4 มีนาคม 2567)
  มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการตรวจประเมินการบริหารจัดการองค์กรตาม
  เกณฑ์ SE-AM และ TQA สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มผลผลิต
  (Productivity) และยกระดับผลการดำเนินงานให้กับองค์กร และ/หรือการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
  มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสาร
  ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 หรือมีผลคะแนนทดสอบ
  TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 79 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 ซึ่งผลคะแนน
  การทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หากได้รับการแต่งตั้งและรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ
  แห่งชาติ (TQA Assessor) หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร TQA New Assessor Training จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีทักษะในการประสานงานกับส่วนงาน การนำเสนองาน การเขียนรายงานวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้เป็นอย่างด


 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครได้
  ตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร – 4 มีนาคม 2567 โดยส่งประวัติส่วนตัว (Resume)
 • ไปที่อีเมล์ของธนาคาร [email protected] ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุดราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ขอบเขตเนื้อหาการสอบ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!