ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครรสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร 630 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา / บรรจุทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เปิดรับตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครรสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร 630 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา / บรรจุทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เปิดรับตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565

 • ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4
 • ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2565

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • 4.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565)
 • 4.1.2 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
 • ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่21 ตุลาคม 2565)
 • ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตาม
  การรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือค าวินิจฉัยของธนาคาร
  เป็นที่สิ้นสุด
 • 4.1.3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องน ามายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารก าหนด จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

 • การสมัคร
  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
  https://baac.thaijobjob.com
 • (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร“พนักงานพัฒนาธุรกิจ” ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ตั้งแต่วันที่17 – 21 ตุลาคม 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!