สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครงาน 25 อัตรา / ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2567


 • ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
  ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
  ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

 • ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
 • ด้านบัญชี ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
 • จำนวน 25 อัตรา

 • อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
 • ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
 • ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3  เดือนละ 6000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • วิธีการสมัครสอบและวัน เวลา ที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
 • สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • ได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8000 ต่อ 1206 ในวันและเวลาราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!