Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัคร 26 – 30 มิถุนายน 2566

กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัคร 26 – 30 มิถุนายน 2566


 • ตำแหน่ง : พนักงานสถิติ
  เงินเดือน : 13,280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน
  ของสถาบัน หรือห้างร้าน)

 

 • ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
  เงินเดือน : 12,430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ม.3 หรือ ม.6
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 • ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
  เงินเดือน : 12,430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ม.3 หรือ ม.6
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  – ปฏิบัติงานที่ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก

 

 • ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
  เงินเดือน : 12,430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ม.3 หรือ ม.6
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  – ปฏิบัติงานที่สถานีรายงานภูสิงห์ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 • ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
  เงินเดือน : 12,430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ม.3 หรือ ม.6
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารทางราชการ
  2. รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารทางราชการ
  3. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
  4. ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
  5. ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 • ตำแหน่ง : พนักงานตัดผม
  เงินเดือน : 12,430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ม.3 หรือ ม.6
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ทำความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
  3. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 • ตำแหน่ง : ช่างทางสาย
  เงินเดือน : 13,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา/สาขางานไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม หรือไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม หรือกรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอน
  ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
  ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงานของสถาบัน หรือห้างร้าน)

 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!