กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 6 – 15 ธันวาคม 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 • ตำแหน่ง : ช่างซ่อมเครื่องยนต์
  เงินเดือน : 13280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา/สาขางาน ช่างยนต์ หรือยานยนต์ กรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบัน
  การศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
  (มีหนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงานของสถาบัน หรือห้างร้าน)

 

 • ตำแหน่ง : ช่างไม้
  เงินเดือน : 13280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา/สาขางาน ช่างก่อสร้าง, ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน, เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรม หรือสำรวจ กรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงานของสถาบัน หรือห้างร้าน)

 

 • ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
  เงินเดือน : 13280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา/สาขางาน ช่างไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่
  มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงานของสถาบัน หรือห้างร้าน)

 

 • ตำแหน่ง : ช่างโยธา
  เงินเดือน : 13280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา/สาขางาน ช่างก่อสร้าง, ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน, เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรม หรือสำรวจ กรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน
  ของสถาบัน หรือห้างร้าน)

 

 • ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
  เงินเดือน : 13280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวช.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา/สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ กรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (มีหนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน
  ของสถาบัน หรือห้างร้าน)

 

 • ตำแหน่ง : พนักงานสูทกรรม
  เงินเดือน : 12430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ม.ต้น /ม.ปลาย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
  – ปฏิบัติงานที่ ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่4 จ.นครศรีธรรมราช

 • เปิดรับสมัคร  6 ธันวาคม  ถึง  15 ธันวาคม  2566


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และช่องทางการรับสมัคร
 • ตำแหน่งพนักงานธุรการ, พนักงานคอมพิวเตอร์, ช่างโยธา, ช่างไฟฟ้า,ช่างไม้ และช่างซ่อมเครื่องยนต์
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
  ของกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ www.aocc.rtaf.mi.th หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร
  พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
  ที่กองกำลังพล กองบัญชาการ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๕, ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๖ และ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๗
 • ตำแหน่งพนักงานสูทกรรม
  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
  ของกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ www.aocc.rtaf.mi.th หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร
  พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
  ที่กองกำลังพล กองบัญชาการ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๕, ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๖ และ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๗ หรือศูนย์สนับสนุนทางอากาศ
  โดยตรงที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์๐ ๗๕๓๘ ๓๓๓๐

กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!