สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เงินเดือน 27,130 บาท ตั้งแต่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

 • พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : นักออกแบบนิเทศศิลป์และผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
 • เงินเดือน : 27130 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผน ออกแบบ และกำกับการจัดงานพิธีการ งานนิทรรศการทั้งรูปแบบปกติ และรูปแบบออนไลน์ของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเป็นไปตามรูปแบบแนวทางและวิธีการที่กำหนดและพร้อมต่อการใช้งาน
 • ออกแบบ และประดิษฐ์สื่ออุปกรณ์ และแบบจำลองสำหรับใช้ในงานต่าง ๆ ให้สอดรับกับรูปแบบของงาน ๕.๓ ออกแบบ และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ และแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
 • ให้คำปรึกษา และให้บริการข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับนิเทศศิลป์ และนิทรรศการแก่บุคลากร ผู้มาติดต่อราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์เพื่อสร้างการจดจำและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าในเขตปฏิรูปที่ดิน
 • จัดวางรูปแบบ และแนวทางการนำเสนอ/จัดแสดงสินค้าการเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีความน่าสนใจ และทันสมัย
 • ให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์ให้มีเอกลักษณ์ และเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของสินค้า และกลุ่มลูกค้า
 • ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

 • การรับสมัครวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2565  ในวัน ระหว่างเวลา 08.30  – 15.00  น. ในวันเวลาทำการ
 • ณ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก   กรุงเทพฯ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!