โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี  เชียงราย  ลำพูน  แม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่  สุรินทร์  อุบลราชธานี  นครราชสีมา  อุดรธานี  บึงกาฬ  อุบลราชธานี มหาสารคาม  นครราชสีมา  ฉะเชิงเทรา  ราชบุรี  เพชรบุรี  นครสวรรค์  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี   สงขลา

กรุงเทพ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) 2 อัตรา
พนักงานเปล (เพศชาย) 1 อัตรา
พนักงานทั่วไป 7  อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2563

โรงพยาบาลตากสิน
1.พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
2.พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยช่าง (ช่างสี) 1 อัตรา
4.ผู้ช่วยช่าง (ช่างไฟฟ้า) 1 อัตรา
5.ผู้ช่วยช่าง (ช่างเครื่องปรับอากาศ) 1 อัตรา
6.นายท้ายเรือ 1 อัตรา
7.พนักงานเปล 1 อัตรา
8.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12 อัตรา
9.พนักงานทั่วไป 4 อัตรา
10.ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2563

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2563

 

ปทุมธานี
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
1. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
2.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มกราคม 2563

 

เชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
1. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา
3. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
4. พนักงานสื่อสาร 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
5. พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 2 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
6. พนักงานบริการ(งานสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
7. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา เงินเดือน 8150 บาท
8. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 3 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
9. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มกราคม 2563

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์    เชียงราย
1. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา
3.ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2563

 

ลำพูน
โรงพยาบาลลำพูน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

 

แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลสบเมย  แม่ฮ่องสอน
1.นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มกราคม 2563

 

เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม 2563

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มกราคม 2563

 

สุรินทร์
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
1. พนักงานโยธา 1 อัตรา
2. พนักงานโปรแกมเมอร์ 1 อัตรา
3.เภสัชกร 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มกราคม 2563

อุบลราชธานี
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
1. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2563

นครราชสีมา
โรงพยาบาลด่านขุนทด
นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มกราคม 2563

 

มหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
1. พนักงานบริการ (รปภ.) จำนวน 10 อัตรา
2. พนักงานประจำตึก จำนวน 25 อัตรา
3.พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
4.พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม 2563

 

อุดรธานี
โรงพยาบาลอุดรธานี
นิติกร 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15-29 มกราคม 2563

บึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงกาฬ
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20-28 มกราคม 2563

 

อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2563

นครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ 64 อัตรา
3. ผู้ช่วยพยาบาล 46 อัตรา
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มกราคม 2563

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา
2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
3. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
4. พนักงานช่วยการพยาบาล (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 1 อัตรา
5 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

 

ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลพุทธโสธร
1. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
2. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธันวาคม 2562

 

ราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 6-24 มกราคม 2563

เพชรบุรี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
1. นายช่างเทคนิค (โยธา) 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15-24 มกราคม 2563

นครสวรรค์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 14-27 มกราคม 2563

 

นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
1. ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา
2.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 อัตรา
4.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (เพศชาย) 2 อัตรา
5. พนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
6. พนักงานซักฟอก (เพศชาย) 1 อัตรา
7. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) (เพศชาย) 6 อัตรา
8. พนักงานทั่วไป (เพศชาย) 1 อัตรา
9.พนักงานทั่วไป (เพศหญิง) 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
1. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด1 อัตรา
3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
4.พนักงานบริการ (งานพาหนะ) 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 21-27 มกราคม 2563

โรงพยาบาลเกาะสมุย
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
2. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
3. นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20-31 มกราคม 2563

 

สงขลา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
1.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
2.นักวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
3.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

โรงพยาบาลสงขลา
1. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม (หน่วยที่ 1)  จำนวน 3 อัตรา
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หน่วยที่ 2)  จำนวน 3 อัตรา
3.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (หน่วยที่ 3)  จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และ วันเวลาการเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

Back To Top
error: Content is protected !!