fbpx

โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด( รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด

กรุงเทพ เชียงใหม่ พะเยา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี หนองคาย สกลนคร ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี สงขลา ปัตตานี ยะลา

กรุงเทพ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร
นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
4. พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2562

เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เชียงใหม่
1. เจ้าพนักงานพัสดุ(ปวช) 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปวช) 1 อัตรา
3. พนักงานบริการ (ปฏิบัติที่งานยาพาหนะ) 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562

พะเยา
โรงพยาบาลแม่ใจ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พะเยา
1. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
2. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา * วุฒิสาธารณสุขศาสตร์ได้
ตั้งแต่วันที่ 24-30 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลจุน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พะเยา
1. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 24-30 ตุลาคม 2562

ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ลูกจ้างชั่วคราว
1.นักทรัพยากรคุคคล จำนวน 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
4. พนักงาน ประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
5. พนักงานบริการ(เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา
7. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานช่วยแหลือคนไข้ จำนวน 13 อัตรา
9.พนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2562

บุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา
2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 อัตรา
3. พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา
4. พนักงานบริการ 1 อัตรา
5. พนักงานเปล 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562

อุดรธานี
โรงพยาบาลวังสามหมอ ลูกจ้างชั่วคราว อุดรธานี
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2562

นครราชสีมา
โรงพยาบาลปากช่องนานา ลูกจ้างชั่วคราว นครราชสีมา
1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล) 5 อัตรา
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานแพทย์แผนไทย) 1 อัตรา
5. พนักงานเปล 1 อัตรา

ขอนแก่น
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯ พนักงานราชการ ขอนแก่น
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
2. นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
4. เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
5. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-15 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลขอนแก่น ลูกจ้างชั่วคราว
1. เภสัชกร จำนวน 7 อัตรา
2. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

อุบลราชธานี
โรงพยาบาลตระการพืชผล ลูกจ้างชั่วคราว อุบลราชธานี
นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2562

หนองคาย
โรงพยาบาลหนองคาย ลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562

สกลนคร
โรงพยาบาลสกลนคร ลูกจ้างชั่วคราว
พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลหัวหิน ลูกจ้างชั่วคราว ประจวบคีรีขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2562

ลพบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลูกจ้างชั่วคราว ลพบุรี
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (โลจิสติก) จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 18-31 ตุลาคม 2562

สิงห์บุรี
โรงพยาบาลอินทร์บุรี พนักงานราชการ สิงห์บุรี
นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2562

กาญจนบุรี
โรงพยาบาลมะการักษ์ พนักงานราชการ กาญจนบุรี
นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤศจิกายน 2562

สงขลา
โรงพยาบาลสงขลา ลูกจ้างชั่วคราว
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 30 อัตรา
2. นักวิชาการสาธารณสุข (สาขาพยาบาล) จำนวน 40 อัตรา
3. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ลูกจ้างชั่วคราว สงขลา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2562

ปัตตานี
โรงพยาบาลปัตตานี ลูกจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลปัตตานี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
3. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
4. นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา
5. นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
8. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 อัตรา
9. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
10. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
11. พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา
12. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 อัตรา
13. พนักงานประจำตึก 3 อัตรา
14. พนักงานเปล 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2562

ยะลา
โรงพยาบาลยะลา ลูกจ้างเหมาบริการ
นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และ วันเวลาการเปิดรับสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!