สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

(1) งานธุรการและงานสารบรรณ
(2) งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์
(3) งานรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลข่าว และคัดเลือกข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์
(4) งานจัดทำเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ แผ่นปลิว และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
(5) งานออกแบบรูปเล่มและปกหนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร และอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(6) งานเผยแพร่ชื่อหน่วยงาน รายชื่อข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับสารวัตรขึ้นไป พร้อมเบอร์โทรศัพท์ จากข้อมูลสมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(7) รวบรวมข่าวสาร สารคดี บทความ และงานเขียนต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ในทางวิชาการและความบันเทิงเพื่อให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน
(8) รวบรวมบทประพันธ์ คติพจน์ สุนทรพจน์ และอื่น ๆ ที่สำคัญและน่าสนใจ
(9) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางสื่อสิ่งพิมพ์
(10) งานแถลงข่าวและงานประสานสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
(11) ตรวจสอบและประมวลผลการผลิตและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์
(12) งานจัดเก็บรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(13) งานรวบรวมและจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารทั่วไปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(14) เผยแพร่และแจกจ่ายข้อมูลกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางเอกสารและ สิ่งพิมพ์
(15) งานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และการจัดนิทรรศการ
(16) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และ วันเวลาการเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

Back To Top
error: Content is protected !!